CONCURSOS CULTURAIS E DEPORTIVOS

Data de celebración: 19 de agosto de 2018.

O estilo e a técnica serán libres, a súa temática xirará en torno á paisaxe, e o espazo físico no que se realicen debe ser no entorno que abrangue o Paseo Marítimo, a Praia da Magdalena, o Paseo da Mariña, zona do río Condomiñas, Rúa da Area Longa e o Porto de Cedeira. A execución será directa, diante do motivo ou do modelo natural.

1º. – 800€ e diploma.

2º. – 600€ e diploma.

3º. – 500€ e diploma.

DESCARGAR PDF Bases do IV Certame de pintura rápida Vila de Cedeira

O Concello de Cedeira organiza o desfile de Entroido 2018 o sábado 10 de febreiro de 2018. Para fomentar a participación convócase un ano mais o tradicional concurso de disfraces de acordo coas seguintes bases:

PRIMEIRA. Para participar e optar aos premios é imprescindible cubrir a solicitude de inscrición e presentala no Rexistro do Concello (horario de 9:00 h. a 14:00 h.), ata o día 9 de febreiro de 2018 (hora límite – 14:00 h.). A persoa que actúe como representante será a que asine a solicitude de participación e deberá acompañar a fotocopia do seu DNI/NIE/Pasaporte. O/a representante asumirá todas as responsabilidades do beneficiario/a do premio, incluídas as obrigas fiscais. De depender a comparsa ou grupo dunha persoa xurídica a inscrición realizarase a través da sede electrónica do concello cubrindo unha instancia xeral e especificando nela a categoría na que se concursa, así como achegarase un documento polo que se autoriza á representación á persoa que presenta a instancia.

SEGUNDA. Modalidades:
–Comparsa: Considéranse comparsas un conxunto de persoas formado por un mínimo de 9 compoñentes representando un mesmo motivo.
–Grupos: Considéranse grupos un conxunto de persoas de entre 3 e 8 (ambos incluídos) compoñentes representando un mesmo motivo.
– Parellas
– Individuais
As comparsas e grupos poderán optativamente presentarse apoiados dun móbil (carro, plataforma…). A altura máxima será de 3 metros.
A mesma persoa non poderá participar en máis dunha categoría

TERCEIRA. Establécense os seguintes premios:
Comparsas: 1º: 600 € – 2º: 400 € – 3º: 300 €
Grupos: 1º: 300 € – 2º: 250 € – 3º: 200 €
Parellas: 1º: 40 € – 2º: 30 € – 3º: 20 €
Individuais: 1º: 30 € – 2º: 20 € – 3º: 15 €

CUARTA. A clasificación das distintas modalidades será determinada polo xurado do concurso. O xurado será designado polo Concello de Cedeira e quedará constituido por representantes municipais, de entidades culturais e sociais ou outras persoas de recoñecida capacidade .

QUINTA. Durante o desenvolvemento do desfile, o xurado valorará:
Categoría Comparsas e Grupos
– Vestiario e maquillaxe 0 a 4 puntos
– Traballo feito a man e emprego de materiais de refugallo 0 a 4 puntos
– Orixinalidade 0 a 3 puntos
– Móbil acompañando á comparsa 0 a 4 puntos
– Coreografía e música 0 a 3 puntos
– Simpatía (involucrar ao público) 0 a 5 puntos
Categoría parellas e individual:
– Orixinalidade do vestiario 0 a 4 puntos
– Traballo feito a man e emprego de materiais de refugallo 0 a 4 puntos
– Maquillaxe 0 a 3 puntos
– Simpatía (involucrar ao público) 0 a 5 puntos

SÉXTA. Os grupos e persoas participantes deberán presentarse na antiga estación de autobuses ás 17:00 h. do día 10 de febreiro e levar a cabo o percorrido marcado pola organización con remate na praza Roxa. No suposto de non poder facerse o desfile por cuestións meteorolóxicas, os/as participantes irán directamente ao Polideportivo onde se fará un desfile polo interior do mesmo. Os grupos que queiran poderán facer algunha actuación ou baile á chegada á praza Roxa. Esta actividade, deberán comunicala no momento da inscrición, tendo en conta que deberán entregar a música en formato mp3, nunha memoria externa, o venres 9 . Aqueles grupos que non comuniquen esta actuación, ou que tendo comunicada a mesma non entregaran a música en prazo, non poderán utilizar o equipamento acústico habilitado para o evento.

OITAVA. A orde de saída no desfile será designado pola organización, atendendo a cuestións como levar música soando na carroza ou ter previsto facer parada de baile…

NOVENA. A entrega dos diplomas acreditativos dos premios terá lugar, unha vez remate o desfile e actuacións dos distintos participantes, na Praza Roxa (ou polideportivo) logo da avaliación polo Xurado. A información sobre a concesión de premios será publicada na páxina web do concello.

DÉCIMA. Os/as premiados/as deberán solicitar o pago do mesmo, mediante transferencia bancaria, no rexistro do Concello de Cedeira, polo seguinte procedemento: deberan solicitar o cobro do premio no rexistro do concello, cunha solicitude xeral, e aportar un certificado dun número de conta onde figure como titular da mesma a persoa que incribiu a comparsa, grupo, parella ou individual.

UNDÉCIMA. Os presentes premios levarán consigo a retención en concepto de IRPF, que resulte da aplicación segundo as normas contidas na normativa reguladora do imposto.

DUODÉCIMA. A decisión do xurado será inapelable. O xurado do concurso terá a competencia de resolver calquera circunstancia non prevista nas presentes bases.

DÉCIMO TERCEIRA. A participación no Concurso de Disfraces supón a total e plena aceptación destas bases.

A Deputación Provincial da Coruña quére a través de esta convocatoria, xerar reflexión e conciencia na mocidade fomentando a súa participación nunha actividade creativa de sensibilización, a través da edición dun guión, dedicado a concienciar a poboación, en xeral, dos motivos polos que debemos xuntar os nosos esforzos para combater a violencia de xénero.

Participantes : Poderán participar todas as persoas físicas con idades comprendidas entre 12 e 18 anos, que cursen educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional ou outro tipo de formación análoga, que se presenten individualmente ou preferentemente en grupo (máximo 6 participantes por grupo), supervisados e titorizados por persoal docente do centro público de estudos ao que se adscribe, pertencetes á provincia da Coruña, e apoiados pola Dirección do centro.

Cada participante só poderá presentar un único guión orixinal e inédito, non premiado con anterioridade.

Non poderán participar as persas gañadoras en edicións anteriores.

Formato: o guión editarase tendo en conta os seguintes criterios:

  • Identificarese cun título
  • Redactarase con formato courier, interlineado sinxelo, aliñado á esquerda con numeración de escenas e páxinas. Máximo 4 páxinas de guión (previsto para unha producción aproximadamente de 3 ou 4 minutos).
  • Deberá conter polo menos, as seguintes partes; encabezado de escena, descripción/acción, personaxe, diálogo ( de ser o caso), anotación ou paréntese, transicións, e planos.
  • Presentare en papel e en soporte dixital. O guión impreso non poderá ir asinado co nome, a única referencia será o título. O idioma empregado será o galego, e engadirase a perspectiva de xénero.

Prazo: o prazo de admisións de guións ábrese o día seguinte á publicación, das presentes bases no BOP 9 de Novembro e péchase aos 30 días naturais 11 de decembro.

Forma de presentación dos traballos: o guión entregarase en soporte papel e dixital (CD,DVD, lapis de memoria, etc) nun sobre pechado; no exterior indicarase IV Concurso de guións contra a violencia de xénero 2017 e un título como identificador do guión.

Dentro dese sobre irá:

  1. O guión en soporte papel e dixital (CD, DVD, lapis de memoria, etc) identificado co título.
  2. Un sobre pechado co título no exterior, e no seu interior a folla de aceptación dos compromisos e autorización de datos de carácter persoal cos datos requiridos.

Bases : https://www.dicoruna.es/servizos-sociais/area-igualdade/premios/

Data límite de entrega: 27 de outubro de 2017.

BASES PARA O CONCURSO DE CURTAS DE SAMAÍN 2017

TEMA PARA AS CURTAS: Todo o relacionado co Samaín: lendas, historias de pantasmas, aparecidos, cabazas…

DURACIÓN MÁXIMA DAS CURTAS: Ata 5 minutos (recomendamos entre 1 a 3 minutos)

FORMATO: MP4, MOV ou outros formatos de video estandar.

PREMIOS ANPA PICAPEIXE: Vales para gastar na papelería La Paz de Cedeira.

Primeiro premio 50 €

Segundo premio 30 €

Terceiro premio 20 €.

A entrega de premios faráse o mércores 1 de Novembro as 19.00 h. da tarde no Auditorio Municipal de Cedeira, onde proxectaremos as curtas premiadas.

Valoraráse o guión, a interpretación e a orixinalidade das curtas.

DATA DE ENTREGA: Ata o venres 27 de outubro 2017

LUGAR DE ENTREGA: PÓDESE FACER NA OFICINA DE TURISMO DE CEDEIRA NUN PEN OU ENVIALA POR WETRANSFER AO CORREO

amigosdesamain@gmail.com

As curtas terán un título identificativo e ao final, nos créditos, nome dos autores, teléfono de contacto ou correo electrónico.

Data de celebración: 27 de agosto de 2017.

O estilo e a técnica serán libres, a súa temática xirará en torno á paisaxe, e o espazo físico no que se realicen debe ser no entorno que abrangue o Paseo Marítimo, a Praia da Magdalena, o Paseo da Mariña, zona do río Condomiñas, Rúa da Area Longa e o Porto de Cedeira. A execución será directa, diante do motivo ou do modelo natural.

1º. – 600€ e diploma

2º. – 400€ e diploma

3º. – 300€ e diploma

Descarga bases do III Certame de pintura rápida o ar libre Vila de Cedeira

Prazo de presentación do 26 de xuño ao 21 de xullo de 2017

Temática “Cedeira e o mar”

1º premio – 600€

2º premio – 300€

3º premio – 100€

Descarga bases do concurso de fotografía “Obxectivo Cedeira”

 

Dende a Deputación Provincial da Coruña quérese a través de esta convocatoria, xerar reflexión e conciencia na mocidade, xa que son un vehículo de transmisión e motor do cambio e do futuro, ademais de fomentar a súa participación nunha actividade creativa de sensibilización a través da edición dun guión, dedicado a concienciar a poboación, en xeral, dos motivos polos que debemos xuntar os nosos esforzos para combater a violencia de xénero.

Poderán participar todas as persoas físicas con idades comprendidas entre 12 e 18 anos, que cursen educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional ou outro tipo de formación análoga.

BOP: nº 210 do 7 de novembro de 2016

IR A LIGAZÓN do BOP do concurso

DESCARGA as bases do concurso

A temática será o municipio de Cedeira: arquitectura, xardíns, montes, praias, festas e espazos singulares como San Andrés de Teixido, Garita de Herbeira, San Antonio do Corveiro e demáis relacionados co municipio. O prazo para presentar as obras estará aberto do 16 de maio ao 15 de xuño de 2016.

Os premios en metálico serán:

Primeiro Premio: 600 euros
Segundo Premio: 300 euros
Terceiro Premio: 100 euros
Dous accésits de 50 euros ás mellores obras locais (residentes en Cedeira)

Para coñecer toda a información sobre o concurso, pode consultar as bases na seguinte ligazón:


DESCARGAR WORD Bases I concurso de fotografia “obxectivo Cedeira

IR Á LIGAZÓN DOS RESULTADOS DO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

BASES DOS XOGOS POPULARES 2016 – FESTAS PATRONAIS

1ª PARTICIPANTES: Poderá participar nos xogos calquera persoa física nada no ano 2.000 ou anteriores.

2ª TEMÁTICA: Os xogos consistirán nas seguintes probas:

Cucaña vertical (individual)

Carreiras de sacos (equipos mixtos- 3 persoas)

Colle a Bandeira (equipos mixtos- 3 persoas)

Carreira de ovo e culler (equipos mixtos- 3 persoas)

Xogo do pano (equipos mixtos- 3 persoas)

Tirada de corda (equipos mixtos- 5 persoas)

3ª PROBAS: As probas realizaranse segundo as normas do xogo e as indicacións da organización do Concello. As probas poderán suspenderse si pola climatoloxía ou calquera outra causa sobrevida se considera perigoso continuar coa súa celebración.

4ª LUGAR DE CELEBRACIÓN: Praia da Magdalena de Cedeira, sábado 13 de agosto de 2016, ás 17:30 horas.

5ª INSCRIPCIÓN: Os participantes poderán inscribirse dende unha (1) hora antes do inicio da proba, a pé de Praia.

A persoa que atúe como representante do equipo será a que asine a solicitude de participación. O representante asumirá todas as responsabilidades do/s beneficiario/s do premio, incluídas as obrigas fiscais.

6ª PREMIOS: 150 euros por proba e equipo.

A notificación dos premiados terá lugar o mesmo día de celebración dos xogos.

O/s premiado/s deberán solicitar o pago do mesmo, a partir do xoves 18 de agosto, nos servizos económicos do Concello de Cedeira.

8ª PAGAMENTO DOS PREMIOS: Os premios serán aboados mediante transferencia bancaria aportando certificado de conta bancaria a nome do premiado, ou da persoa física que actúa como respresentante na inscripción en caso de equipos (ou o seu representante legal, no seu caso), e aportando o seu DNI, e cando proceda levarán consigo a retención en concepto de IRPF que resulte da aplicación segundo as normas contidas na normativa reguladora do imposto.

9ª ACEPTACION DAS BASES: A participación neste concurso supón a plena aceptación de todas e cada unha destas bases, así como ás decisión da organización.

Calquera incidencia relativa ás probas, e que non estea recollida nestas bases, será sometida ao criterio da organización e as súas decisión serán respetadas necesariamente polos participantes.

A organización non se responsabiliza de imprevistos accidentes, lesións, etc, e apela á responsabilidade e bo criterio de cada un para evitalos.

Autorízase á organización a realizar e publicar cantas fotografías se consideren oportunas.


DESCARGAR WORD Bases xogos populares 2016