Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA

As persoas que desexen facer unha ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas, taboados, mostradores e outros elementos análogos deberán solicitar autorización no Concello de Cedeira seguindo os trámites que se detallan a continuación:

 • Número de mesas, cadeiras, tribunas, taboados, mostradores e outros elementos análogos.
 • Metros cadrados de ocupación de espazos na calzada ou zonas non peonís de titularidade municipal.
 • Datas para as que solicita a ocupación da vía.
 • Outra información que se considere de interese.

Pódese descargar a solicitude na seguinte ligazón:


VER PDF Solicitude Instancia Tipo

As tarifas aplicables son as seguintes:

 • Por mesas, cadeiras, tribunas, taboados, mostradores e outros elementos análogos:
  • De unha a tres: 40,00 € cuadrimestrais por unidade.
  • De catro a vinte: 15,00 € cuadrimestrais por unidade.
  • Máis de vinte: 12,00 € cuadrimestrais po unidade.
 • Por ocupación de espazos na calzada ou zonas non peonís de titularidade municipal: 40,00 € cuadrimestrais por metro cadrado.

Na seguinte ligazón pódese descargar o modelo de autoliquidación para esta taxa. Pódese encher e imprimir.


VER PDF Autoliquidación solicitude terrazas

Datos para o cálculo:

a) Para o cómputo de número de mesas, considerarase o número de prazas de asento divididas entre catro.

b) No caso de mostradores, considerarase equivalente a unha mesa por cada dous metros lineais (ou fracción) de mostrador.

c) No caso de ocupación de espazos na calzada ou zonas non peonís de titularidade municipal, o importe inclúe a ocupación polas mesas asentadas no espazo.

Pode consultar o texto íntegro da ordenanza fiscal que regula este trámite na seguinte ligazón:


VER PDF Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras e outros elementos análogos con finalidade lucrativa

O aboamento do importe da autoliquidación, pódese facer en calquera das seguintes contas:

BBVA: ES70 0182 0622 4100 0000 0055

La Caixa: ES37 2100 4936 5822 0000 4470

Abanca: ES15 2080 5196 2931 1000 0027

Banco Pastor: ES57 0238 8151 9006 6000 0271

Banco Sabadell Gallego: ES57 0081 2238 4100 0100 0705

O texto do xustificante de ingreso da autoliquidación (concepto), debe incluír a seguinte información:

Código 33500 + (DNI da persoa solicitante da licenza)

REXISTRO XERAL MUNICIPAL

Casa do Concello, rúa Real 15.

De luns a venres: de 9.00 h a 14.00 h.

981 480 000 (extensión 6).

REXISTRO ELECTRÓNICO

IR Á LIGAZÓN Rexistro electrónico

Unha vez entregada a documentación necesaria, o Concello de Cedeira ten un prazo máximo dun mes para comunicar a concesión ou denegación da licenza de ocupación solicitada.